CLEAMEN 100/200 Všestranný čistič

Kód: VC100010098
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 217 Kč od 179,30 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Všestranný čisticí prostředek pro denní čištění všech ploch. Je vysoce koncentrovaný, pěnivý a parfemovaný, používá se proto zředěný ve velmi nízkých koncentracích. 

Vhodný na mopování podlah, stírání dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného), plastových nerezových i skleněných ploch. 

 

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 100/200 všestranný, každodenní 1l
Skladem (8 ks) | VC100010098
217 Kč
179,30 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 100/200 všestranný, každodenní 5 l
Skladem (4 ks) | VC100050098
910 Kč
752,10 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

CLEAMEN 100/200 je vhodný na mopování podlah, stírání dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného), plastových nerezových i skleněných ploch. 

Již při koncentraci 4 ml / l lehce odstraníte ohmatky, šmouhy a lehké mastnoty viditelné zejména na lesklých plochách. Po přípravku nezůstanou šmouhy. 

Od koncentrace 8 ml / l lze použít v kuchyních jako odmašťovač při lehkém znečištění na laminované, dřevěné, kamenné i nerezové pracovní desky, přístroje, lednice, sklo - keramické desky vařičů a pod. 

Prostředek lze použít i ve vyšších koncentracích (16 ml / l i více) k odmašťování a k odstranění zvláště odolných nečistot. Je schopen i hloubkově čistit, mohou se ale objevit skvrny, šmouhy, příliš mnoho pěny a intenzivní vůně. Při použití vyšší koncentrace je nutno povrch vždy dobře opláchnout! 
 
Na podlahy ošetřené metalickými vosky, vysoce leštěný a umělý kámen není vhodný, doporučujeme použít přípravky Cleamen 146 nebo Cleamen 122. 
 
 

Dávkování:

  • při sprejové aplikaci v dávkách 4 - 16 ml / 1 l vody 
  • při mokrém čištění (do vědra) v dávce 4 - 20 ml / 10 l vody podle druhu a úrovně znečištění ploch 
 
Dávkování podle úrovně znečištění
Sprejové čištění  běžné střední silné
ml/1 litr do rozprašovače 4 8 16
pH roztoku 9,8 10,2 10,5
Mokré čištění   běžné střední silné
ml/10 litrů do vědra 4 8 16
pH roztoku 8,5 8,8 9,3
 
pH koncentrátu:  >12
 
Použití: 
  • S ohledem na vysoký obsah aromatických látek doporučujeme používat vodu do 30°C.
  • Při ředění naplňte do lahve nejdříve vodu a potom teprve dávkujte přípravek – je silně pěnivý.
  • K dávkování malých dávek je možno využít dávkovací pumpičku s dávkou 2 ml, nebo dávkovací uzávěr ze sady Cleamen.

 

Upozornění: UFI F5H0-Y090-V007-56QM

  •  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. 
 
Nebezpečné vlastnosti: 
 

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


GHS02
Hořlavé látky


GHS05
Korozivní a žíravé látky


GHS07
Dráždivé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz