CLEAMEN 131 Extrakční čištění

Kód: VC131010098
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 155 Kč od 128,10 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Nízkopěnivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken.

 

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 131 extrakční čištění 1 l
Skladem (8 ks) | VC131010098
155 Kč
128,10 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 131 extrakční čištění 5 l
Skladem externě | VC131050098
Můžeme doručit do: 5.6.2024
731 Kč
604,10 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Použití:
  • Podle úrovně znečištění nařeďte roztok a aplikujte extraktorem.
  • Na skvrny nastříkejte koncentrovaný prostředek pomocí rozprašovače a vetřete do textilie, nechte chvíli působit a poté ji několikrát přejeďte extraktorem.
  • Prostředek je možno použít i pro ruční čistění. Zde je nutné dbát na důkladné vymytí přípravku čistou vodou.
  • Pro dlouhodobé udržení čistoty tkaniny, zejména u potahů a čalounění křesel doporučujeme po vyčištění tkaninu ještě několikrát proprat čistou vodou pomocí extraktoru.
 
Dávkování a ředění pro sprejové čištění v ml/1 litr roztoku míra znečištění
  ●● ●●●
ml/10 litrů do stroje 50 150 250
pH roztoku 7.2 8 8
 

pH koncentrátu:  7 - 8 
 
 

Upozornění: UFI V7H0-F0YE-500Q-UJ9P 

  • Nevhodné pro materiály a povrchy, které nejsou odolné vůči vodě.

 

Nebezpečné vlastnosti: 

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


GHS02
Hořlavé látky


GHS05
Korozivní a žíravé látky


GHS07
Dráždivé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz